ارزیابی كمی و كیفی نشریه كتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی از بهار ٧٧ تا بهار ٨٧.

نام نویسنده : اردلان افتخاری، سامیه 
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد

استاد راهنما : دکتر مظفر چشمه سهرابی
سال انتشار : 1388

چکیده

 

هدف از این پژوهش ارائه نمایی کلی از روند حاکم بر شمارگان منتشر شده مجله کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی از بهار 77 تا بهار 87 بوده است.برای اینکار از 12 پارامتر سهم مشارکت نهادها، رتبه ها و مدارک علمی نویسندگان مقالات، سهم مقالات بر حسب منبع استخراجی آنها، میزان مشارکت گروههای علمی تخصصی، روشها و تکنیکهای بکار گرفته شده در مقالات، منابع و مآخذ مقالات منتشر شده در نشریه، سهم موضوعی مقالات، کیفیت جلد و صحافی شمارگان مختلف نشریه، شیوه دسترسی به شمارگان نشریه، درصد مقالات خارج از کشور چاپ شده در نشریه، بررسی دستاوردهای نشریه و تعیین روند حاكم بر شمارگان منتشر شده نشریه كتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی از نظر شمار مقالات چاپ شده در نشریه به تفكیك سال، استفاده شده است.

 

 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©