بررسی تطبیقی وب سایت دانشگاه های علوم پزشکی ایران براساس معیارهای ارزیابی موجود در متون ومنابع مرتبط

نام نویسندهتروهید، نفیسه.

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد

استاد راهنما : دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم
سال انتشار : 1388

چکیده

 

اینترنت، یک شاهراه اطلاعاتی است که امکانات و ابزارهای گوناگونی را برای تبادل اطلاعات و منابع عظیم دانش فراهم کرده است. در این میان وب سایتهای دانشگاهی با توجه به ایفای نقش حیاتی در تبادل اطلاعات علمی و ارائه خدمات آگاهی رسانی به دانشگاهیان از اهمیت بالایی برخوردار است.هدف اصلی این تحقیق،بررسی و شناخت وضعیت وب سایت دانشگاههای علوم پزشکی ایران بر اساس معیارهای ارزیابی است. برای تهیه سیاهه کنترل (چک لیست) از روش کتابخانه ای (مطالعه متون ومنابع مربوط به این حوزه) استفاده شده است. بررسی وضعیت وب سایتها به صورت مستقیم است واز این طریق به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است.جامعه پژوهش را وب سایت دانشگاههای علوم پزشکی مراکز استانها تشکیل داده است. لازم به ذکر است که وب سایتهای مورد بررسی فقط وب سایتهای فارسی می باشد.این سیاهه دارای 32 وب سایت است که 4 دانشگاه مربوط به تهران و بقیه مربوط به سایر شهرها می باشد. در کل دارای 5 معیار و 35    مولفه می باشد.

 

 

 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©