ارزیابی مهارتهای ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر اصفهان

نام نویسنده   :  امینی، اکرم

استاد راهنما : مظفر چشمه سهرابی

استاد مشاور : ابراهیم افشار

سال انتشار : 1389

چکیده

پژوهشحاضرباهدفارزيابيمهارتهايارتباطيکتابدارانکتابخانههايعموميشهراصفهانانجامشد . دراين پژوهشازروشتحقيقتوصيفيپيمايشيبهرهجوييشد . جامعهآماريشامل١٠٢نفرکتابدارشاغلدرکتابخانه هاي عموميشهراصفهانتحتپوششدوسازمانادارهكلکتابخانه هايعمومياستاناصفهانوسازمانفرهنگيتفريحي شهردارياصفهانميباشد . باتوجهبهاينكهكتابخانه هايموردپژوهشازپراكندگيمناسبيدرمناطقجغرافياييشهراصفهانبرخورداربودند،ازروشنمونه گيريدردسترساستفادهشدوبهاينترتيب٦٠نفرازجامعهپژوهشمورد بررسيقرارگرفتند . ابزارگردآوريدادههادراينپژوهشچکليستمحققساختهمهارتهايارتباطيبا٢٨گويهدردوبخشمهارتهايارتباطکلامی  ومهارت هايارتباطغيرکلامياستکهضريبپاياييآنبااستفادهازفرمولآلفاي درسطحآمارتوصيفيSPSS٠

بهدستآمد . برايتجزيهوتحليلدادههابااستفادهازنرمافزار16 / کرونباخ٨٥ تحليلواريانسيکطرفه(آنوا)وآزمونتعقيبيالاسدي،t ميانگينوانحرافمعيار،ودرسطحآماراستنباطيآزمون مورداستفادهقرارگرفت . يافتههايپژوهشنشاندادکهکتابدارانکتابخانههايعموميشهراصفهانازنظرميزانبه کارگيريمهارتهايارتباطكلاميوغيركلاميدرسطحخوبيقراردارند . ازآنجاکهدراينپژوهشمهارتهاي

ارتباطيکتابدارانبراساسويژگيهايجمعيتشناختي(جنسيت،سن،رشتهتحصيلي،مدرکتحصيلي،سنواتخدمت وسازمانمادر)موردبررسيقرارگرفت،نتايجنشاندادکهبينمهارتهايكلاميوغيركلاميكتابدارانبراساسسن،جنسيت،مدرك،سنواتخدمت،سازمانمادرتفاوتمعناداريوجودندارد . امابينمهارتهايكلاميكتابدارانوبرحسبرشتهتحصيليتفاوتمعناداريمشاهدهشد. بهاينصورتكهدرخردهمهارتگوشدادنفارغالتحصيلان رشته هايغيركتابدارينمرهبالاتريكسبكردند.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©