ارائه مدلی برای شخصی سازی نتایج جستجو در کتابخانه های دیجیتال تحت وب با استفاده از تکنیک های داده کاوی

نام نویسنده   :  کریم پورآذر،آسیه

استاد راهنما : عاطفه عاصمی

استاد مشاور : کمیل طیبی

سال انتشار : 1390

چکیده

کتابخانه های دیجیتال یکی از مهم ترن راههایدستیابی به انواع اطلاعات دیجیتال است . یکی از روش هایی که برای بهبود خدمات دیجیتالی بکار می رود شخصی سازی است. هدف کلی پژوهش عبارت است از ارائه مدلی کاربری برای شخصی سازی نتایج جستجو در کتابخانه های دیجیتال تحت وب با استفاده از تکنیک های داده کاوی پیشنهاد شده که این مدل به منظور آزمایش کارایی آن با استفاده از نرم افزار مطلب اجرا شده است.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©