ارزیابی امکان ایجاد بستر های اشتراک دانش از دیدگاه متخصصین در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

نام نویسنده   :  نصری نصرآبادی، نرگس

استاد راهنما : عاصفه عاصمی

استاد مشاور : رضا هویدا

سال انتشار : 1390

چکیدهندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©