ابعاد خودپنداره حرفه اي نزد دانشجويان و دانش آموختگان كارشناسي كتابداري و اطلاع رساني: يك مطالعه اكتشافي

نام نویسنده اكبري، اعظم

استاد راهنما : ابراهيم افشار

استاد مشاور : حسين سماواتيان

سال انتشار : 1389

چکیده 

 

اين پژوهش در پي آن است كه بداند گرايش مشاهده شده در كتابخانه هاي ايران مبني بر تمركز متخصصان در خدمات فني تا چه حد برآمده از گرايش دروني خود آنها است. شناسايي اين گرايش را پژوهش حاضر در قالب شناسايي خود پنداره حرفه اي دانش آموختگان كارشناسي كتابداري دنبال كرده است.

يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه خود پنداره حرفه اي دانش آموختگان كارشناسي كتابداري داراي سه بعد احساسات فردي ، منزلت اجتماعي و تصور از حزفه است.دانش آموختگان شكت كننده در مطالعه در حين تحصيل به رشته خود علاقه مند مي شده اند و ديد مثبت تري نسبت به زمان آغاز دانشجويي به آن پيدا كرده اند. آنها از ناشناخته بودن حرفه در جامعه و فقدان جايگاه اجتماعي آن گلايه دارند.

شركت كنندگان در پژوهش كتابداري و اطلاع رساني علاقه مندند اما نگران جايگاه اجتماعي و ناشناخته بودن آن در جامعه هستند.آنها رشته خود را خدمت مدار مي بينند اما گرايش بيشتري به اشتغال به خدمات فني و اطلاع رساني تخصصي دارند.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©