ارزيابي نرم افزار متن باز كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان

نام نویسنده حسيني ، زهرا سادات

استاد راهنما : عاطفه عاصمي

استاد مشاور : بهروز ترك لاداني

سال انتشار : 1388

چکیده 

پژوهش حاضر با هدف بررسي ويژگي ها،امكانات و كاربرد هاي متن باز در كتابخانه و ارزيابي نرم افزار متن باز كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان به عنوان نمونه اي از اين نرم افزار ه صورت گرفته است.پژوهش شامل دو بخش است. در بخش اول نظرات متخصصان در مورد مشخصات فني نرم افزار كه روي توسعه نرم افزار كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان كار كرده بودند. در بخش دوم نظرات كتابداران دانشگاه اصفهان كه بطور مستقيم با نرم افزار كار كرده بودند،در مورد قابليتها ، ويژگي ها و كمبود هاي نرم افزار متن بازكتابخانه هاي دانشگاه اصفهان ، در سياهه ي وارسي اي كه توسط محقق تهيه شده  ، نمايان گرديد.

 

 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©