بررسی میزان همخوانی رفتار اطلاع یابی کودکان و نوجوانان در وب سایت های فارسی زبان کودکان و نوجوانان با مدل رفتار اطلاع یابی در وب

استاد راهنما: دکتر معصومه کربلا آقایی کامران

استاد مشاور: دکتر زویا آبام

استاد داور داخلی: دکتر رویا برادر

استاد داور خارجی: دکتر فریدون آزاده

دانشجو: سمیه مهرآبادی

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©