بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان عشایر کوجنده ایل قشقایی استان فارس، طایفه عمله، تیره صفی خانی:ارائه الگویی جهت تامین خدمات کتابخانه ای

نام نویسنده : صالحی ده پادکانی، هاجر 

مقطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

استاد راهنمارویا برادر

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال انتشار : 1388

چکیده

 

هدف از این پژوهش بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان عشایر کوجنده و ارائه الگویی جهت تامین خدمات کتابخانه ای به منظور پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی این جامعه است.

جامعه آماری این پژوهش شامل 60 نفر از دانش آموزان عشایر کوجنده ایل قشقایی استان فارس، طایفه عمله، تیره صفی خانی از دبیرستان دخترانه شبانه روزی مالک اشتر و آموزشگاه پسرانه شبانه روزی شهید بهشتی می باشند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که شامل 14 سوال بسته می باشد و در بین کل جامعه آماری توزیع شد. روش آماری در این پژوهش شامل آمار توصیفی (جدول و نمودار توزیع فراوانی) است. اکثریت دانش آموزان اظهار داشته اند که نیاز به مطالب و موضوعات غیر درسی دارند و از میان مطالب و موضوعات غیر درسی، موضوعات فرهنگی و ورزشی را بیشتر از همه مورد نیاز می دانند. در نهایت با توجه به نیازهای اطلاعاتی بیان شده و وسائل و تجهیزات موجود برای دسترسی به اطلاعات به ارائه الگویی جهت تامین خدمات کتابخانه ای برای دانش آموزان مورد مطالعه پرداخته شده است.

 


تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©