انتظارات مديران كتابخانه‌هاي دانشكده‌اي تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالي از كتابداران و اطلاع رسانان

نام نویسنده: خادمیه، رضوان

استاد راهنما: فاطمه سبکروح

استاد مشاور: هویدا

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

سال انتشار : 1375

چکیده:

به منظور آگاهي از انتظارات و توقعات مديران كتابخانه‌هاي دانشكده‌اي از كتابداران و اطلاع رسانان پرسشنامه‌اي تهيه گرديد كه در آن مهارتهاي موجود براي كتابداران و اطلاع رسانان در بخشهاي مختلف كتابخانه گنجانده شده بود و براي 170 مدير كتابخانه دانشكده‌هاي تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال شد، از اين تعداد 120 پرسشنامه به موقع برگشت داده شد و از آنجا كه جامعه آماري تحقيق شامل مديراني بود كه داراي مدرك تحصيلي كارشناس و بالاتر از آن باشند 70 پرسشنامه واجد شرايط تشخيص داده شد و در تجزيه و تحليل آماري مورد استفاده قرار گرفت . فرضيه‌هاي اين تحقيق عبارتند از :-1انتظارات مديران از كتابداران و اطلاع رسانان براي سطوح مختلف تحصيلي كتابداران متفاوت است .-2بين رشته تحصيلي مديران و سطح توقعات آنها از كتابداران و اطلاع رسانان رابطه معني داري وجود دارد. -3بين ميزان تحصيلات مديران و سطح توقعات آنها از كتابداران و اطلاع رسانان رابطه معني داري وجود دارد. براي تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق از آزمون z و مجذورخي (x2)و آزمون دقيق فيشر و ميانگين وزني x استفاده شده است . نتايج بدست آمده به صورت ذيل مي‌باشد:انتظارات مديران كتابخانه‌ها از كتابداران در سطوح مختلف تحصيلي كتابداران متفاوت مي باشد بين انتظارات مديران كتابخانه‌ها از كتابداران و رشته تحصيلي مديران، رابطه معني داري ديده نشد به جز در يك مورد آنهم توانايي مديريت بخش اطلاع رساني و خدمات كامپيوتري كه بين انتظارات مديراني كه تحصيلات كتابداري دارند و آنها كه فاقد تحصيلات كتابداري مي‌باشند از كارشناس تفاوت معني داري ديده مي‌شود. بين ميزان تحصيلات مديران و سطح توقعات آنها تنها در پاره‌اي از موارد ارتباط معني دار ملاحظه گرديد. در خصوص اهميت حضور كتابداران در بخشهاي مختلف كتابخانه‌ها حضور كارشناس ارشد در پستهاي مديريتي بسيار مهم بوده در حالي كه كمترين اهميت را در بخش خدمات عمومي دارا مي باشد. حضور كارشناس در سازماندهي مواد بسيار مهم و در مديريت بخشهاي مختلف كتابخانه كم اهميت مي‌باشد. در خصوص واگذاري پست‌هاي مختلف كتابخانه به كتابداران، مديران، مديريت بخشهاي اطلاع رساني سازماندهي، مجموعه سازي و مرجع را براي كارشناس ارشد و مديريت بخش خدمات عمومي جستجوي منابع مورد نياز مراجعان طبقه بندي و فهرست نويسي و سفارش كتب فارسي را براي كارشناس در نظر مي‌گيرند. ارائه خدمات در پشت ميز امانت ، برگه آرايي، تنظيم قفسه ها و آماده سازي مجلات براي صحافي براي كاردانها و صدور كارت عضويت ، استخراج ليست كتب دير كرد، انجام امور بانكي و انجام ثبت كتاب به ترتيب ، چهار اولويت اول براي افراد غير متخصص مي باشد.

 

        • 1- انتظارات مديران كتابخانه هاي مركزي ايران از كتابداران و اطلاع رسانان 2- بررسي ميزان هماهنگي بين دروس ارائه شده در دوره هاي آموزش كتابداري دانشگاهها و خدمات ارائه شده توسط كتابداران و اطلاع رسانان.

 

چکيده 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©