بررسي گرايش هاي موضوعي استفاده كنندگان كتابخانه مركزي و كتابخانه هاي اقماري آستان قدس رضوي در مشهد

 

نام نویسنده: رداد، ايرج

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنما :علي شكويي

استاد مشاور: محمد حسين دياني
سال انتشار : 1378

چکیده

        •با توجه به اينكه يكي از نتايج اين تحقيق مبين اين واقعيت بود كه عادت مطالعه افراد استفاده كننده از كتابخانه به سمت مطالعه دروس تحصيلي گرايش دارد، پيشنهاد مي شود در خصوص عادات مطالعه استفاده كنندگان و عوامل تاثيرگذار پژوهشي انجام شود.

        •علاوه بر عوامل جامعه شناختي، عوامل احساسي نيز در نحوه و ميزان استفاده از كتابخانه دخالت دارد، پيشنهاد مي شود تحقيقي در خصوص شناسايي اين عوامل و رفع چالش هاي موجود صورت پذيرد.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©