امكان سنجي خدمات تحويل مدرك در كتابخانه هاي تخصصي شهرتهران

نام نویسنده: پور امامعلي, آسيه

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنما: دكتر مهردخت وزير پور
استاد مشاور :دكتر زهرا اباذري
سال انتشار :  1384

چکیده :ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©