امکان‌ سنجی تدوین اصطلاحنامه برای کودکان و نوجوانان در ایران

امکان‌سنجی تدوین اصطلاحنامه برای کودکان و نوجوانان در ایران

نگارش: فرحناز سلطانی

استاد راهنما: دکتر فاطمه فهیم نیا

استاد مشاور: دکتر ملوک السادات بهشتی

استاد داور: خانم دکتر زندیان و خانم دکتر ناخدا


چکیده:

هدف پژوهش حاضر امکان‌سنجی تدوین اصطلاحنامه‌ای برای تحلیل اطلاعات و منابع تولید شده برای کودکان و نوجوانان در ایران است. تا ضمن شناسایی مشکلات حوزه بازیابی و سازماندهی کودکان و نوجوانان و بیان ضرورت تدوین، با جمع آوری اطلاعات و شناسایی پشتوانه انتشاراتی، کاربری و سازمانی به کار رفته در این زمینه، طرح پیشنهادی با ساختار و گستردگی مناسب برای ابزاری موثر برای نمایه سازان و متخصصان این حوزه ارائه شود.

این پژوهش با استفاده از روش سندی و کتابخانه‌ای ابتدا مبانی نظری اصطلاحنامه برای کودکان و نوجوانان را مطرح می‌کند. سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه به ثبت نظرات نمونه هدفمند 15 نفر از خبرگان این حوزه با روش گلوله برفی می‌پردازد. درادامه با بررسی ضرورت، ساختار و پشتوانه انتشاراتی، کاربری و سازمانی، نمونه درختواره موضوعی الفبایی اصطلاحنامه برای  کودکان و نوجوانان به صورت نمونه ای ارائه می‌شود.

نتایج پژوهش نشان داد ، بين پشتوانه انتشاراتي كودكان و نوجوانان و نظام سلسله مراتبي و مترادفي واژگان آنها رابطه معنادار مثبتي وجود دارد. و همچنین سازمان‌های تخصصی حوزه کودکان و نوجوانان ، از حیث واژه ها و اصطلاحات موجود و نیروی انسانی دارای منابع مناسب کودکان و نوجوانان برای تدوین اصطلاحنامه هستند. این اصطلاحنامه می‌تواند هم برای استفاده کودکان در کتابخانه‌های کودکان و آموزشگاهی و هم برای نمایه سازان حوزه کودکان و نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین پژوهش نشان داد به کارگیری شیوه‌های نوین چون به استفاده از تصاویر، بخش بندی موضوعی ، تقسیم بندی میکرو تا ماکرو بمتاصطلاحنامه و همکاری همه جانبه سازمان‌های زیر ربط در تدوین این اصطلاحنامه موثر خواهد بود.

کلیدواژه: امکان‌سنجی، اصطلاحنامه، کودکان و نوجوانان، ایران

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©