بررسی وضعیت توانمندسازی روان شناختی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران از دیدگاه آنان

استاد راهنما:

دکتر سعید اسدی


اساتید مشاور:

دکتر حمزه علی نورمحمدی

دکتر احمد سرداری


دانشجو:

پیام کیهان فر


تاریخ دفاع:

22 دی 1393

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©