بررسی عوامل زیرساختی ایجاد کتابخانه دیجیتالی در دانشگاه شاهد

استاد راهنما:

دکتر حمزه علی نورمحمدی


استاد مشاور:

دکتر سعید اسدی


دانشجو:

رشید نورزاده کلایی


تاریخ دفاع:

21 دی 1393

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©