بررسی سطح سواد اطلاعاتی کتابداران و تاثیر آن بر آموزش و ارتقاء متقاضیان؛ مورد مطالعه کتابخانه های عمومی شهر زنجان

استاد راهنما:

دکتر حمزه علی نورمحمدی


استاد مشاور:

دکتر سعید اسدی


دانشجو:

یاسر روحانی


تاریخ دفاع:

22 دی 1393

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©