ارائه الگویی مناسب براي ارتقاء كيفی وب سايت كتابخانه ملّي جمهوري اسلامي ايران از طريق تحليل محتوايي و ساختاري ويژگيهاي وب سايتهاي كتابخانه هاي ملي جهان با استمداد از نظرات صاحب نظران ايرانی

 

نام نويسنده: مرادمند, علی

استاد راهنما: دكتر فريده عصاره

مقطع: کارشناسی ارشد

چکيده:

 

     این پژوهش برای ارائة وب سایتی مناسب با نیازهای کاربران و اهداف و سیاستهای کتابخانة ملّی انجام شده است. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا انجام شده است. موارد مورد پژوهش در این بررسی 58 وب سایت کتابخانة ملّی است و ابزار گردآوری اطلاعات سیاهة وارسی و شبکة جهانگستر وب می باشد. سیاهة وارسی اولیّه در قالب 69 سؤال در طیف لیکرت و یک سؤال باز به متخصِّصان وصاحبنظران ایرانی ارسال شد تا ویژگیهای ساختاری و محتوایی مندرج در آن را الویَّت بندی کنند. طبق نظر صاحبنظران ایرانی میزان اهمیَّت ویژگیهای مندرج در سیاهة وارسی بطور متوسط بین عدد 4 به معنی زیاد مهمّ و 5 به معنی خیلی زیاد مهمّ قرار دارد. فقط 18 ویژگی میانگین کمتر از 4 داشتند. پس از جمع آوری سیاهة وارسی اولیّه و تجزیه و تحلیل آن، سیاهة وارسی نهایی با 66 ویژگی اعم از ساختاری و محتوایی طرّاحی گردید. و همة وب سایتهای مورد مطالعه بر اساس آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. بعلاوه واژگان مترادف شناسایی شده و واژگان پذیرفته شده تعیین گردیدند. بررسی وضعَّیت موجود وب سایتها و وضعَّیت مطلوب از دیدگاه صاحبنظران ایرانی نشان داد که در طرّاحی وب سایتهای کتابخانه های ملّی به نیاز کاربران و اهداف و سیاستهای  کتابخانه های ملّی به اندازة کافی  و لازم توجه نشده است. ویژگیهای ساختاری  و محتوایی مهمّ شناسایی شده و کشورهایی که پر بسامدترین وب سایتها را داشتند، مشخص شدند. وب سایت کتابخانة کنگرة آمریکا 80%، وب سایت کتابخانة ملّی انگلستان 74%، و دانمارک و مالزی 72% با سیاهة وارسی مطابقت داشته و به ترتیب رتبة اول تا سوم را دارند. وب سایت کتابخانة ملّی جمهوری اسلامی ایران با 51% مطابقت رتبة 12 را دارد.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©