بررسی وضعيت توليد اطلاعات علمي توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز

نام نویسنده : آبام، زويا­

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنما: فریده عصاره
سال انتشار: 81

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده: 
نتايج اين پايان نامه نشان مي‌دهد كه گروه‌هاي علوم تجربي و پايه به ارايه يافته‌هاي خود در سمينار‌ها و گروه‌هاي علوم انساني به چاپ اين يافته‌ها در نشريات تمايل بيشتري دارند.
زيا آبام در پايان نامه خود آورده است: « هدف اصلي اين پژوهش، بررسي كمي وضعيت توليد اطلاعات علمي توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد چمران طي سال‌هاي 1358-1378 است . در اين پژوهش ميزان اطلاعات علمي توليد شده توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد چمران و روند رشد آن به تفكيك چهار مدرك علمي (كتاب، مقاله، پايان نامه، و طرح تحقيقاتي) در طول سال‌هاي مورد مطالعه بررسي شده است. سپس با تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده، توليدات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد چمران در قالب ‌٤٠ گروه و ‌١١ دانشكده مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است.»
اين پايان نامه افزوده است: « از مجموع ‌٤٣١ عضو هيات علمي مورد مطالعه، ‌٥١ نفر ( ‌٨٢/١١ درصد) را زنان و ‌٣٨٠ نفر (‌١٧/٨٨ درصد) را مردان تشكيل مي‌دهند. در حالي كه ‌٧٦/٥ درصد از اطلاعات علمي توسط زنان و ‌٢٤/٩٢ درصد توسط مردان توليد شده است.»
اين پايان نامه كه سال ‌1379 در دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز ارايه شده، تصريح كرده است: « در سال‌ها ‌1358 الي ‌1363 به دليل هم زماني با وقايعي نظير پيروزي انقلاب، انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه‌ها و جنگ تحميلي، توليد اطلاعات علمي در اين دانشگاه كاهش يافته و يا متوقف شده است. به طوري كه انجام مطالعه‌اي منسجم و منظم بر روي داده‌هاي اين دوران عملا غيرممكن بوده است. لذا يافته‌هاي اين پژوهش بر روي داده‌هاي بدست آمده از سال ‌1362به بعد تاكيد دارد.»
يافته‌هاي اين پايان نامه نشان مي‌ دهد كه در فاصله سال‌هاي ‌1362 الي ‌1378 مجموعا سه هزار و ‌٥٤٣ مدرك علمي توليد شده است كه شامل دو هزار و ‌١٦٠ (‌٦٢/٥٥ درصد) مقاله، ‌٢٣٤ ( ‌٧٨/٦ درصد) كتاب، ‌٢٨٦ (‌٢٨/٨ درصد) طرح پژوهشي و ‌٧٧٣ ( ‌٣٩/٢٢درصد) پايان نامه است. به علت وقوع حوادث مختلفي از جمله جنگ تحميلي وضعيت توليد اطلاعات علمي در سال‌هاي اوليه مورد مطالعه در اين پژوهش از روند منظمي برخوردار نبوده است. ‌٩٠/٥١ درصد از اطلاعات علمي در فاصله در سال‌هاي ‌1374- ‌1378 توليد شده است. بررسي توليدات علمي گروه‌ها نشان مي‌دهد ‌١١/٦٨ درصد از مدارك علمي توسط اعضاي هيات علمي فقط ‌١١ گروه آموزشي توليد شده است و ‌٢٩ گروه ديگر در توليد ‌٨٩/٣١ درصد از مدارك علمي مشاركت داشته‌اند. از ‌١١ گروه پر توليد، پنج گروه در حوزه علوم انساني قرار دارند.
آبام در پايان نامه خود اضافه كرده است: «به طور كلي حوزه‌هاي علوم تجربي و پايه، علاقمند به ارايه يافته‌هاي خود در سمينار‌ها و گردهمايي‌هاي داخلي و خارجي هستند. اما گروه‌هاي علوم انساني به چاپ مقالات خود در نشريات، تمايل بيشتري نشان مي‌دهند. از مجموع دو هزار و ‌٣٨٤ مقاله و كتاب توليد شده، ‌٢٧٤ ( ‌٣٦/١٠ درصد) به صورت ترجمه و دو هزار و ‌٧٧٧ ( ‌٦٤/٨٩درصد) به صورت تاليف بوده است. از مجموع دو هزار و ‌١٦٠ مقاله ارايه شده در طول سال‌هاي مورد مطالعه، هزار و ‌٥٧ (‌٧٧/٤٩ درصد) مقاله در نشريات داخلي و خارجي و هزار و ‌٨٥ (‌٢٢/٥٠ درصد) مقاله در گردهمايي‌هاي داخلي و خارج ارايه شده است. به طور كلي هزار ‌٦٣٢ (‌٥٦/٧٥ درصد) مقاله در نشريات و گردهمايي‌هاي داخلي و ‌٥٢٨ ( ‌٤٤/٢٤ درصد) در نشريات و گردهمايي‌هاي خارجي ارايه شده است. ‌٦٥/٣٣ درصد از مدارك علمي به صورت گروهي و ‌٢٥/٦٦ درصد به صورت انفرادي تهيه شده است».

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©