مقايسه هشت ابرموتور جستجوي واقعي اينترنت در پاسخگوئي به سئوالات اختصاصي رشته كتابداري و اطلاع رساني

نام نویسنده: رضوانی گیل کلایی, شهلا

استاد راهنما: زهیر حیاتی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال انتشار: 1383

چکیده :

هشت ابر موتور جستجوي واقعي به نام هاي ‏Ixquick, Ez2find, Dogpile, Vivisimo, Surfwax, Profusion, Metacrawle, Mamma‏ از نظر پاسخگويي به سوالات مرجع اختصاصي رشته كتابداري و اطلاع رساني مورد مقايسه قرار گرفتند. تعداد 16 سوال مرجع اختصاصي اين رشته در هر يك از ابرموتورها مورد جستجو قرار گرفتند و ده پاسخ بازيابي شده نخست در هر ابر موتور از نظر ربط، دقت و ريزش كاذب مورد ارزشيابي و مقايسه قرار گرفت . مجموعه 1280 جستجو انجام گرديد و سپس هر كدام از اقلام بازيابي شده بررسي شد تا ربط يا ريزش كاذب حاصل از جستجو مشخص شود . در تجزيه و تحليل داده ها از فرمول دقت استفاده گرديد. توانايي ابرموتورهاي جستجو ميزان ريزش كاذب و انواع آن تفاوت ابرموتوري هاي جستجو و انتخاب بهترين ابرموتور در پاسخگويي به اين دسته سوالات مورد ارزشيابي واقع شد . يافته ها نشان مي دهد كه ابر موتورهاي جستجو نتايج مناسبي را براي اين دسته از سوالات ارائه ندادند. ابرموتور جستجوي ‏Mamma‏ با بازيابي 87/26 درصدي مربوط در پاسخگويي به اين دسته از سوالات بهترين عملكرد را داشته است و ابر موتورهاي ‏Ez2find‏ با بازيابي 37/24 درصدي مربوط و ‏Vivisimo‏ با بازيابي 75/23 درصدي مربوط در رتبه هاي دو و سوم قرار گرفتند ابرموتور ‏Profusion‏ با بازيابي مربوط 62/10 درصدي در پايين ترين رتبه قرار دارد . انواع ريزش كاذب در ابرموتورهاي جستجو از جمله ريزش كاذب محتوايي ، تكرار ، منابع غير انگليسي زبان ، بازيابي پيوندهاي مرده و اقلام بازيابي نشده مورد سنجش قرار گرفتند . از ميان انواع ريزش كاذب ريزش كاذب محتوايي بيش ترين درصد را به خود اختصاص داده است . و بعد از آن پيوندهاي مرده بيش ترين ريزش كاذب را داشته اند . بالاترين ريزش كاذب محتوايي مربوط به موتور ‏Dogpile‏ با 80 درصد و كم ترين ريزش كاذب محتوايي مربوط به ابرموتور ‏Mamma‏ با 12/5 درصد بوده است . ريزش كاذب در ساير موارد تاثير اندكي بر نتايج بازيابي 102. داشته اند . و بيش ترين تاثير حاصل از ريزش كاذب از نظر محتوا بوده است . به طور كلي بيش ترين ريزش كاذب مربوط به ابرموتور با 37/89 درصد ريزش كاذب بوده است و ابرموتور ‏Mamma‏ با 12/73 درصد كم ترين ريزش كاذب را داشته است . يافته نشان مي دهد كه هر ابر موتور در بازيابي نتايج، متفاوت از ابرموتور ديگر عمل مي كند .

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©