بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطلاع­جویی اعضای هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

استاد راهنما: دکتر عصمتمؤمنی

استاد مشاور: دکتر محسن حاجیزین­العابدینی

استاد داور: دکتر رضا ملکی

 نگارش: رعنا کوارویی

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©