ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارب‍رد پ‍ذی‍ری‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌

نام نویسنده : ادب‍ی‌ ف‍ی‍روز ج‍اه‌، ح‍س‍ی‍ن‌

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

سال انتشار : 1390

چکیده

 

 ه‍دف‌ از ان‍ج‍ام‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارب‍ردپ‍ذی‍ری‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ اس‍ت‌. روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ از ن‍وع‌ ارزی‍اب‍ی‌ اس‍ت‌ و ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ک‍ارب‍ردپ‍ذی‍ری‌ ش‍ام‍ل‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ج‍س‍ت‍ج‍و، راه‍ب‍ری‌، چ‍ارچ‍وب‌ ف‍رم‌ ه‍ا، وض‍وح‌ و ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ م‍رور، ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌، راه‍ن‍م‍ا، ک‍ارب‍رد پ‍ن‍ج‍ره‌ ه‍ا و س‍رع‍ت‌ و خ‍طا در ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ورد پ‍ژوه‍ش‌ از ی‍ک‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ 36 س‍وال‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت. ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ام‍ل‌ 124800 ن‍ف‍ر از دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ق‍اطع‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌، ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د و دک‍ت‍ری‌ س‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ت‍ه‍ران‌، ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ از ب‍ی‍ن‌ آن‍ه‍ا 387 ن‍ف‍ر ب‍ه‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ طب‍ق‍ه‌ ای‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍ده‌ ان‍د. ب‍رای‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و تح‍ل‍ی‍ل‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا از ن‍رم‌ اف‍زار SPSS و آزم‍ون‌ ه‍ای‌ t م‍س‍ت‍ق‍ل‌ و ANOVA اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ح‍اص‍ل‌ از ب‍ررس‍ی‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍د ک‍ه‌ از ن‍ظر م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ک‍ارب‍ردپ‍ذی‍ری‌، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ای‍ن‌ س‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ در وض‍ع‍ی‍ت‌ ن‍س‍ب‍ت‍ا م‍طل‍وب‍ی‌ ق‍رار دارن‍د و ب‍ه‌ طور ک‍ل‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ در م‍ع‍ی‍اره‍ا ی‌ ک‍ارب‍رد پ‍ذی‍ری‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍عن‍ی‌ داری‌ وج‍ود ن‍دارد ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا ب‍ی‍ان‍گ‍ر ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا ب‍ای‍د از س‍وی‌ م‍دی‍ران‌، ک‍ت‍اب‍داران‌ و م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ت‍ق‍وی‍ت‌ ش‍ون‍د ت‍ا ک‍ارب‍ر پ‍س‍ن‍د ب‍ودن‌ آن‍ه‍ا م‍وج‍ب‌ ارت‍ق‍ای‌ س‍طح‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ ای‍ن‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا ش‍ود.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©