ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ل‍ی‍ب‌ ک‍وآل

نام نویسنده :راس‍ت‍ک‍ار، ی‍ع‍ق‍وب‌

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

سال انتشار: 1390

چکیده

 

 ‌ه‍دف‌ از ان‍ج‍ام‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز از دی‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ اس‍ت‌. روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ و اب‍زار گ‍ردآوری‌ اطلاع‍ات‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ل‍ی‍ب‌ ک‍وآل‌ اس‍ت‌. پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ل‍ی‍ب‌ ک‍وآل‌ ش‍ام‍ل‌ س‍ه‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ی‌ اث‍رخ‍دم‍ت‌، ک‍ن‍ت‍رل‌ اطلاع‍ات‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ م‍ح‍ل‌ اس‍ت‌. در ای‍ن‌ اب‍زار ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ا ارزی‍اب‍ی‌ ش‍ک‍اف‌ م‍وج‍ود ب‍ی‍ن‌ ح‍داق‍ل‌ س‍طح‌ خ‍دم‍ت‌ م‍ورد ق‍ب‍ول‌ ب‍ا س‍طح‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ (ح‍دک‍ف‍ای‍ت‌) و م‍طل‍وب‌ ت‍ری‍ن‌ س‍طح‌ خ‍دم‍ت‌ م‍ورد ق‍ب‍ول‌ ب‍ا س‍طح‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌(ح‍د ب‍رت‍ری‌) م‍ش‍خ‍ص‌ م‍ی‌ ش‍ود. ج‍امعه‌ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ام‍ل‌ 23000 ن‍ف‍ر از دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ق‍اطع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز م‍ی‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ از ب‍ی‍ن‌ آن‍ه‍ا 378 ن‍ف‍ر ب‍ه‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ طب‍ق‍ه‌ ای‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د. ب‍رای‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا از آزم‍ون‌ ت‍وک‍ی‌ و آزم‍ون‌ t م‍س‍ت‍ق‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت. ن‍ت‍ای‍ج‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍د خ‍واس‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ در ح‍داق‍ل‌ س‍طح‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ورد ق‍ب‍ول‌ ت‍ا ح‍دودی‌ ب‍رآورده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ول‍ی‌ ب‍ا م‍طل‍وب‌ ت‍ری‍ن‌ سطح‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ورد ق‍ب‍ول‌ ش‍ک‍اف‌ م‍ن‍ف‍ی‌ زی‍ادی‌ وج‍ود دارد. در ب‍ی‍ش‍ت‍ر م‍وارد ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍ی‌ داری‌ ب‍ی‍ن‌ س‍طح‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و ح‍داق‍ل‌ س‍طح‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ورد ق‍ب‍ول‌ وج‍ود ن‍داش‍ت‍ه‌، ف‍ق‍ط در م‍ورد م‍ول‍ف‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ م‍ح‍ل‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍ی‌ داری‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در ت‍م‍ام‍ی‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ا ب‍ی‍ن‌ م‍طل‍وب‌ ت‍ری‍ن‌ س‍طح‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ورد ق‍ب‍ول‌ و س‍طح‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ خ‍دمات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍عنی‌ داری‌ وج‍ود داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ب‍ی‍ن‌ دی‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ زن‌ و م‍رد در ت‍م‍ام‍ی‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ا در ح‍داق‍ل‌ س‍طح‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ورد ق‍ب‍ول‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍ی‌ داری‌ وج‍ود دارد ول‍ی‌ در س‍طح‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و م‍طل‍وب‌ ت‍ری‍ن‌ س‍طح‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ورد ق‍ب‍ول‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍ی‌ داری‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت. ض‍م‍ن‍ا ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ق‍اطع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ در م‍ورد م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ل‍ی‍ب‌ ک‍وآل‌ ف‍ق‍ط در س‍طح‌ ح‍داق‍ل‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ورد ق‍ب‍ول‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍ی‌ داری‌ وج‍ود دارد. از ن‍ظر دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ ت‍ری‍ن‌ س‍طح‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ی‌ اث‍رخ‍دم‍ت‌ و ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ س‍طح‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ م‍ح‍ل‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د. در م‍ورد م‍اده‌ ه‍ای‌13( دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌) و17(م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ج‍لات‌ چ‍اپ‍ی‌ و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌) ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ ش‍ک‍اف‌ م‍ن‍ف‍ی‌ وج‍ود دارد، و ب‍طور ک‍ل‍ی‌ وض‍عی‍ت‌ ح‍د ک‍ف‍ای‍ت‌ ب‍رای‌ ه‍ر س‍ه‌ م‍ول‍ف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و وض‍ع‍ی‍ت‌ ح‍د ب‍رت‍ری‌ م‍ن‍ف‍ی‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©