بررسي تاثير توانايي‌هاي علمي و فني متصديان بازيابي اطلاعات از بانك‌هاي اطلاعاتي كامپيوتري بر نتايج حاصل از بازيابي

استاد راهنما: فاطمه سبکروح

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد

سال انتشار : 1371

 

چکیده:

امروزه، رشد روزافزون اطلاعات علمي، كتابداران و متخصصان اطلاع‌رساني را ناگزير مي‌سازد كه به عنوان رابط هاي اطلاعاتي، تسهيلات لازم را براي دستيابي مراجعين، به اطلاعات مورد نياز خود فراهم آورند. دراين تحقيق تجربي، تاثير بسزاي توانائيهاي متصديان بازيابي بر نتايج حاصل از بازيابي اطلاعات با كامپيوتر فرضيه پژوهش است . منظوراز توانائيهاي متصديان، سوابق تحصيلي، تجربه كتابداري، آموزش كامپيوتر، ميزان آشنائي با MeSH، تعداد دفعات بازيابي و غيره‌است . تعيين رابطه ميان اين متغيرهاي مستقل و نتايج حاصل از بازيابي هدف پژوهش را تشكيل مي‌دهد. جهت ارزيابي نحوه عملكرد متصديان، سيزده نفر متصدي بازيابي اطلاعات بر روي سه موضوع منتخب به جستجو و بازيابي اطلاعات پرداختند. پس‌ازقضاوت مدارك بازيابي شده، امتيازات مربوط به درجه بازيافت ، درجه دقت بازيابي و نيز زمان صرف شده در بازيابي اندازه‌گيري شد. سپس اطلاعات مربوط به مشخصات متصديان از پرسشنامه‌ها استخراج شده و رابطه ميان آنها با رتبه‌هاي حاصل از سنجش نتايج بازيابي‌ها معين گرديد. جهت محاسبات آماري از آزمون ضريب همبستگي آزمون t و آزمون z استفاده شد. نتايج ارزيابي نشان داد كه نوع موضوع مورد بازيابي بر درجه بازيافت و زمان بازيابي تاثير معني‌داري مي‌گذارد. بعلاوه بين متغير مستقل تعداد دفعات بازيابي و متغير وابسته زمان بازيابي ارتباط معني‌داري مشاهده شد. گذشته از آن ميانگين درجه بازيافت متصدياني كه مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد داشتند نسبت به سايرين بيشتر بود. هرچند بعلت محدود بودن تعداد شركت‌كنندگان دراين تحقيق، نتايج حاصله قابل تعميم نبود. معذالك بايد اذعان داشت كه بهترين رتبه‌ها متعلق به كساني بود كه در رشته كتابداري كاملا مجرب بوده، به اصول جستجو و بازيابي اطلاعات وقوف داشته و داراي مدرك تحصيلي بالاتري بودند. در بخش پاياني تحقيق پيشنهاداتي در زمينه ايجاد تسهيلات جهت ادامه تحصيل متصديان در رشته كتابداري و ساير زمينه‌هاي وابسته ارائه شد تا موجبات ارتقاء توانائيهاي حرفه‌اي ايشان فراهم گردد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©