وضعیت روشهای تحقیق مورد استفاده در پایان نامه های فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی تبریز (دستیاری، دكتراي حرفه اي، دكتراي تخصصي، کارشناسی ارشد) در بین سالهای 1384 – 1375

نام نويسنده: دولانی, عباس

استاد(ان) راهنما: آقایان دکتر غلامحسین تسبیحی و دکتر بهروز نیک نفس           

استاد(ان) مشاور:آقای دکتر سید داوود حسینی نسب

دانشکده و دانشگاه محل تحصیل:دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

تاریخ دفاع (ماه و سال): خرداد 1387

نشانی پست الکترونیکی: a [dot] doulani [at] gmail [dot] com

 

چکیده

 

مقدمه: این مقاله به بررسی وضعیت روشهای تحقیق مورد استفاده در پایان نامه های دوره های تکمیلی فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی تبریز (دستیاری، دکترای حرفه ای، دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد) در بین سالهای 1384-1375 می پردازد.

هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر انتخاب روشهای تحقیق توسط فارغ التحصیلان مقاطع مختلف دانشگاه از جمله بازه زمانی 1379-1375 و 1384-1380، استنادها و منابع، جنسیت، مقاطع تحصیلی و رشته های تحصیلی موجود است.

روش کار و مواد: این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفت. جامعه آماری شامل تمامی پایان نامه های موجود در کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه در بازه زمانی ده ساله بود. نمونه آماری بر اساس جنسیت و مقاطع تحصیلی و تعداد آنها در هر دانشکده با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شد. پایایی و روایی ابزار پژوهش (چک لیست) توسط نظرخواهی از متخصصین و انجام مطالعه اولیه و با فرمول آلفای کرونباخ -با اطمینان 95 درصد- 94/0 محاسبه گردید. فرمول آماری برای انجام آزمون فرضیات، مجذور خی دو بود که توسط نرم افزار آماری SPSS صورت پذیرفت.

یافته ها: فرضیه اول در سه دانشکده پزشکی، داروسازی و دندان پزشکی تفاوت معناداری بین عامل بازه زمانی و انتخاب روشهای تحقیق نشان داد و در دو دانشکده بهداشت و تغذیه و پرستاری و مامایی رد شد. فرضیه دوم در تمامی دانشکده ها مورد تایید قرار گرفت و مشخص شد بین منابع و روشهای تحقیق اختلاف معناداری وجود دارد. سوال اول تحقیق نیز به جز در دانشکده پرستاری و مامایی که دارای یک مقطع تحصیلی تکمیلی می باشد، اختلاف معناداری بین روشهای تحقیق و مقطع تحصیلی نشان داد. سوال دوم که عامل جنسیت را مورد بررسی قرار می داد، اختلاف معناداری بین عامل جنسیت و روشهای تحقیق نشان نداد. در سوال سوم بین رشته های تحصیلی و روشهای تحقیق در تمامی دانشکده ها تفاوت معناداری وجود داشت.

نتیجه گیری: انتخاب روشهای تحقیق از سوی دانشجویان دوره های تکمیلی از عوامل مختلفی مثل بازه زمانی که مربوط به خط مشیهای پژوهشی دانشگاه می باشد، همچنین رشته تحصیلی، منابع مورد استناد و مقاطع تحصیلی تاثیر پذیرفته است در حالی که عامل جنسیت در انتخاب روشهای تحقیق بی اثر بوده است.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©