امکان سنجی جایگزینی منابع مرجع الکترونیکی رایگان به جای منابع مرجع چاپی در کتابخانه های دانشگاهی

نام نویسنده :عسگریان کاخ، الهام
مقطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

استاد راهنمای اول :فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول :دياني، محمد حسين
سال انتشار 1386 :
تعداد صفحات: 154 
چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی امکان جایگزینی منابع الکترونیکی رایگان به جای منابع مرجع چاپی، به روش کتابخانه ای (برسی متون)، مورد پژوهی و تحلیل محتوا انجام شده است. از بین 1364 منبع مرجع چاپی موجود در دانشگاه فردوسی مشهد بین سالهای 1990 تا 2006 میلادی، 25 منبع (5 دایره المعارف، 5 راهنما، 5 واژه نامه، 5 اطلس، 5 زندگی نامه) انتخاب گردید. همچنین، معادل هر یک از آنها، 25 منبع مرجع الکترونیکی نیز انتخاب شد. در هر یک از این منابع ، 5 مدخل مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از مقایسه نمره های مدخل های در منابع الکترونیکی و نیز منابع چاپی، مشخص شد:

1.      میان میانگین نمرات کل خالص از ارزیابی مدخل ها در منابع الکترونیکی و نیز میانگین نمرات آنها در منابع چاپی تفاوت معناداری وجود دارد. این در حالی است که تفاوت میانگین نمرات، در انواع منابع مورد پژوهش (دایره المعارفها، راهنماها، واژه نامه ها، اطلسها و زندگینامه ها) به نفع گروه الکترونیکی است. بنابراین امکان جایگزینی منابع الکترونیکی رایگان به جای منابع مرجع چاپی بیش از 50% است.

2.      مابین میانگین نمره های کسب شده از ارزیابی شاخصهای کیفیت محتوای منابع مرجع چاپی و الکترونیکی تفاوت معنادار وجود دارد و به لحظ محتوای، منابع مرجع الکترونیکی رایگان ، قابلیت زیادی برای جایگزین شدن به جای منابع مرجع چاپی مشابه و معادل دارند.

3.      بین میانگین نمره های دریافتی از بخش ساختاری مدخل های منابع مرجع چاپی و نیز منابع مرجع الکترونیکی رایگان، قابلیت زیادی برای جایگزین شدن به جای منابع مرجع چاپی مشابه و معادل دارند.


فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©