ارزیابی كتابهای مرجع چاپی تخصصی فارسی و لاتین كتابخانه های دانشگاه فردوسی از نظر روزآمدی، اعتبار، جامعیت و تعادل موضوعی

نام نویسنده :سلیمانی، محمد
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنمای اول :پریرخ، مهری
استاد مشاور اول :دياني، محمد حسين
سال انتشار:  1382
تعداد صفحات 113 :
چکیده

     منابع مرجع از منابع اصلی در پیشبرد آموزش و پرورش به شمار می آیند. نظر به اهمیت و در عین حال ، گرانی آنها و گستردگی استفاده کنندگان از این منابع در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد، ضروریست در تهیه آنها دقت کافی صورت گیرد و مجموعه سازی این منابع بر اساس نتایج ارزیابی آنها انجام شود. هدف این پژوهش ارزیابی منابع مرجع تخصصی فارسی از دیدگاه: روزآمدی، جامعیت نسبت به بازار نشر و تعادل موضوعی در فاصله زمانی 1381-1371 و نیز منابع مرجع تخصصی لاتین از جنبه های روزآمدی، اعتبار و تعادل موضوعی در فاصله زمانی 2002-1992 است. پژوهش پیمایشی است که به روش کتابسنجی انجام شده است. جامعیت مورد بررسی، منابع مرجع تخصصی فارسی و لاتین موجود در 15 کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد در فاصله زمانی 1381-1371 برای منابع مرجع تخصصی فارسی و 2002-1992 برای منابع مرجع تخصصی لاتین می باشد. برای انجام این پژوهش سیاهه های وارسی از منابع مرجع تخصصی فارسی و لاتین موجود به تفکیک 15 کتابخانه تهیه شد. سپس سیاهه های وارسی برای پاسخ گویي به سوال های پژوهش و آزمون فرضیه ها با منابع مبنا، یعنی پایگاه کتیبه و کتابشناسی ملی ایران برای منابع مرجع تخصصی فارسی و در بخش منابع مرجع تخصصی لاتین، با راهنمای منابع مرجع والفورد و سایت آمازون مقایسه شد. نتایج در بخش فارسی نشان داد که 91% منابع مرجع تخصصی روزآمد هستند و از نظر روزآمدی بین مرجع تخصصی موجود در حوزه های موضوعی دانشگاه فردوسی مشهد، تفاوت معنی داری وجود دارد. از بعد جامعیت، 811 عنوان از 991 عنوان مرجع تخصصی موجود در بازار توسط کتابخانه ها تهیه شده بود. ولی، از نظر جامعیت تفاوت معنی داری بین منابع مرجع تخصصی موجود در حوزه های موضوعی مورد پژوهش وجود دارد. همچنین، از نظر تعادل موضوعی، همبستگی مثبتی بین منابع مرجع تخصصی فارسی موجود در حوزه های موضوعی و همان منابع در بازار نشر وجود دارد. در بخش منابع مرجع تخصصی لاتین، یافته ها نشان داد که 23/85% منابع مرجع تخصصی لاتین موجود در کتابخانه ها روزآمد هستند و از نظر روزآمدی، تفاوت معنی داری بین این منابع در حوزه های موضوعی مورد نیاز دانشگاه فردوسی مشهد وجود دارد. در مورد اعتبار، 30% منابع مورد بررسی لاتین معتبر هستند وتفاوت معنی داری بین منابع مرجع تخصصي معتبر در حوزه های مختلف وجود دارد. همچنین بین منبع مرجع تخصصی لاتین موجود در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و منابع مرجع تخصصی موجود در بازیابی شده از راهنمای والفورد تفاوت معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج بدست آمده، کتابخانه در مورد روزآمدی منابع تخصصی فارسی و لاتین فعالیت خوبی داشته اند ولی در همه دانشکده ها یکسان عمل نشده است.با توجه به کمبود مرجع تخصصی لاتین معتبر در کتابخانه ها، ضروریست به تهیه آنها بیشتر توجه شود.


فهرست مندرجات-فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري  فاقد پرسشنامه

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©