ارزيابي و مقايسه کتابخانه هاي ديجيتال اسلامي از ديدگاه رابط کاربر و قابليت هاي جستجو

 

نام نویسنده :آذري، نفيسه

سال انتشار: 1389

چکیده

 

هدف پژوهش حاضر ارزيابي و مقايسه کتابخانهصهاي ديجيتالي اسلامي از ديدگاه رابط کاربر و قابليتهاي جستجو مي باشد. اين پژوهش از نوع کاربردي و به روش پيمايشي انجام گرفتهصاست. در اين پژوهش به منظور ارزيابي از سياهه وارسي شامل ده معيار جستجو، انسجام، راهنمايي، نمايش اطلاعات، طراحي صفحه، راهبري، کنترل کاربر، زبان رابط کاربر، تصحيح خطا و سادگي که داراي 151 مؤلفه مي باشند، استفاده شد. جامعه مورد مطالعه شامل 5 کتابخانه ديجيتالي که در حوزه علوم اسلامي فعاليت داشتند (3 کتابخانه ديجيتالي داخلي و 2 کتابخانه ديجيتالي خارجي) بود. نتايج پژوهش نشان داد که در مجموع از بين معيارهاي ارزيابي مورد مطالعه، معيار سادگي با 97 درصد رعايت مؤلفه ها، بالاترين و معيار جستجو با 22 درصد رعايت مؤلفه ها پايين ترين ميانگين رعايت مؤلفه هاي معيارهاي ارزيابي را در بين کتابخانه هاي ديجيتالي مورد بررسي دارا بوده اند. همچنين آزمون فرضيه نشان داد که بين رعايت هر يک از معيارهاي ارزيابي در بين دو کتابخانه ديجيتالي که بالاترين درصد رعايت معيارها را داشته اند، اختلاف معني داري وجود ندارد. در مجموع نتايج اين پژوهش نشان مي دهند که کتابخانه هاي ديجيتالي مورد بررسي از لحاظ قابليتهاي جستجو در وضعيت بسيار نامطلوبي هستند. اين کتابخانه ها به لحاظ رعايت معيارهاي راهنمايي، نمايش اطلاعات و کنترل کاربر وضعيت نسبتا نامناسبي دارند؛ اما در زمينه معيارهاي انسجام، طراحي صفحه، راهبري، زبان رابط کاربر و تصحيح خطا در وضعيت مناسب و در مورد معيار سادگي در وضعيت بسيار خوبي قرار دارند. بنابراين متوليان و طراحان کتابخانه هاي ديجيتالي اسلامي بايد به اين موارد توجه نموده و در جهت ارتقاي وضعيت فعلي بکوشند.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©