بررسی تأثیر کتاب­ درمانی گروهی بر عزت نفس دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1392

بررسی تأثیر کتاب­درمانی گروهی بر عزت نفس دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1392
 
 
 نویسنده: سپیده سلیمی
  
تحت راهنمایی: دکتر فیروزه زارع فراشبندی
 
احمد پاپی
 
تحت مشاوره: راحله سموعی (روانشناس)
 
مهندس اکبر حسن­ زاده
 
چکیده:
 
مقدمه: کتاب­درمانی روشی مکمل، ساده، ارزان و در دسترس جهت پیشگیری، درمان و ارتقاء رفتارهاست که با همکاری کتابداران و روانشناسان یا پزشکان اجرا می­شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر کتاب­درمانی گروهی بر عزت نفس دانشجویان دختر ساکن خوابگاه­های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1392 بوده است.
 
روش: پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه تجربی مداخله­ای کاربردی است که به صورت طرح  دو گروهی با پیش­آزمون- پس­آزمون انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر ساکن خوابگاه­های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است و نمونه شامل 64 دانشجوی دختر در هر یک از گروه­های شاهد و آزمون بود که به­طور تصادفی در این گروه­ها قرار گرفتند. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت با آلفای کرونباخ 85/0 استفاده شد و هر دو گروه توسط این پرسشنامه مورد پیش­آزمون و پس­آزمون قرار گرفتند. برای گروه آزمون 8 جلسه 2 ساعته کتاب­درمانی گروهی برگزار شد، اما برای گروه شاهد هیچ مداخله­ای صورت نگرفت. بعد از دو ماه آموزش و یک ماه دوره کمون هر دو گروه دوباره مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده­ها با استفاده از  آمار توصیفی (میانگین و توزیع فراوانی) و استنباطی (tمستقل و t زوجی و یومن ویتنی) و استفاده از نرم­افزار SPSS20 تحلیل شدند.
 
یافته­ها: یافته­ها نشان داد که کتاب­درمانی گروهی بر عزت نفس کلی و مقیاس­های عمومی، خانوادگی و تحصیلی (شغلی) آن  در گروه آزمون تأثیر مثبت و معنی­داری داشته است، اما بر بعد اجتماعی عزت نفس آنان تأثیری نداشته است. همچنین تفاوت بین میانگین نمرات گروه آزمون و شاهد پس از مداخله معنادار بود.
 
بحث و نتیجه­گیری: کتاب­درمانی گروهی می­تواند باعث افزایش سطح عزت نفس دانشجویان دختر ساکن خوابگاه ­شود. این روش می­تواند یک روش آگاهی­رسانی، تغییر نگرش و ترغیب عملکرد باشد، بنابراین با اجرای مفید آن می­توان به اهداف مختلف پیشگیری، درمان و ارتقاء دست یافت. پیشنهاد می­شود این روش به دلیل سادگی، ارزانی و دسترس­پذیری برای بهبود سایر متغیرهای روانشناختی نیز آزمون شده و به­کار گرفته شود.
 
کلیدواژه­ها: کتاب­درمانی گروهی، عزت نفس، دانشجویان دختر، خوابگاه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©