بررسی تأثیر اطلاع‌ درماني غیرحضوری بر کنترل هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C) بیماران دیابتی نوع دوم ساکن اصفهان در سال 1392

بررسی تأثیر اطلاع‌درماني غیرحضوری بر کنترل هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C) بیماران دیابتی نوع دوم ساکن اصفهان در سال 1392
 
 نویسنده: اعظم یاراحمدی
  
تحت راهنمایی: دکتر فیروزه زارع فراشبندی
 
دکتر علی کچویی (پزشک)
 
 تحت مشاوره: رسول نوری
 
مهندس اکبر حسن­زاده
 
چکیده
 
مقدمه: آموزش به بيمار، نقش مهمي در کنترل ديابت دارد. آموزش غیر حضوری به علت از بين بردن محدوديت زمانی، مکانی و سهولت برقراري رابطه مراقبتي با بیمار، روشی مؤثر، ساده و ارزان است. هدف از مطالعه حاضر، تعیین تأثیر اطلاع‌درمانی غیرحضوری بر کنترل هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C) بیماران دیابتی نوع دوم ساکن اصفهان می­باشد.
 
مواد و روش­ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی  مداخله­ای است که به روش نیمه تجربی و طرح دو گروهی با پیش ­آزمون و پس ­آزمون صورت گرفته است. جامعه پژوهش 6000 بیمار دیابتی نوع 2 مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان بودند که از میان آنان 64 نفربه صورت تصادفي در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. داده­های اولیه با استفاده از آزمایش هموگلوبین­گلیکوزیله بیماران مورد بررسی و فرم گردآوری داده­ها جمع­آوري گرديد. سپس گروه آزمون، تحت مداخله از طريق ارسال بسته­های آموزشی و سرويس پيام­کوتاه به مدت 8 هفته قرار گرفتند. بعد از یک ماه دوره کمون، مجدداً HbA1C هر دو گروه تعیین شد. داده­ها با استفاده ازآزمون­هاي آماری تی­مستقل ، تی­زوجی، کای اسکوئر و من- ویتنی تجزيه و تحليل شد.
 
يافته­ها: يافته­ها نشان داد که HbA1C بيماران گروه آزمون، پس از مداخله از طریق بسته­های آموزشی و سرویس پیام­کوتاه نسبت به قبل از مداخله کاهش معنی­داری داشته است (001/0>p). همچنین مقايسه دو گروه نشان داد که میزان هموگلوبين گليکوزيله در دو گروه آزمون و شاهد بعد از مداخله داراي تفاوت معني­داری بوده است (048/0=p).
 
بحث و نتيجه­گيري: پيگيري آموزش به بیماران دیابتی نوع 2 از طريق بسته­های آموزشی و سرویس پيام کوتاه اثرات مهمي بر کنترل هموگلوبین گلیکوزیله این بيماران دارد و از آن­جایی که این روش ارزان، آسان و مؤثر است به مراقبان بهداشتی و گروه­های درمان توصیه می­گردد. همچنین این پژوهش نشان داد که کتابداران پزشکی می­توانند در کنار گروه درمان در ارتقای سلامت بیماران دیابتی نوع 2 تأثیرگذار باشند.
 
کليد­واژه­ها: اطلاع‌درمانی غیر­حضوری، دیابت نوع دوم، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C)، اصفهان

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©