دانشگاه اصفهان

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
سنجش دسترس پذیری به مجموعه تک نگاشت ها(کتاب)در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حاجی پور ، سمیه 659
سنجش سطح آمادگی تجارت الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهر اصفهان به منظور طراحی یک مدل اورعی گلمکانی ، نرگس 830
شناخت و تحلیل ارتباطات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه خزایی ، شهناز 553
شناسایی سبک های تصمیم گیری مدیران کتابخانه های دانشگاهی اصفهان بر اساس نظریه تصمیم گیری روومیسون نظام زاده، سعید 999
شناسایی و بررسی امکانات و قابلیت های سامانه های مدیریت محتوای پایگاه نشریات ملی و بین المللی سلیمیان ریزی،ملیحه 733
طراحی یک مدل برای سیستم های پیشنهاد دهنده آگاه از زمینه در کتابخانه های دیجیتال دهقانی ، زهره 1175
مقایسه دیدگاه مدیران و کارکنان کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان در مورد میزان پذیرش مولفه های مدیریت تغییر یزدانی فر ، محمد 653
مقایسه میزان جامعیت و مانعیت اطلاعات بازیابی شده بر اساس نظام های ذخیره سازی پیش همارا و پس همارا در... ابوسبا کاظمینی، اکرم 634
مقایسه میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و تبریز بر اساس مدل هیسیگ حسین زاده، اکبر 753
میزان کاربست مولفه های سازمان یاددهنده توسط مدیران در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس نظریه تیچی مطلبی ، حسین 622

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©