دانشگاه شاهد

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تحلیل شایستگی های علمی ایران بر اساس بروندادهای بین المللی قره بقلو، وحید 958
تحلیل میزان تأثیرگذاری عوامل اقتصادی و فرهنگی بر توسعه علمی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی رفیعی خشنود، محدثه 1250
تحلیل وضعیت بروندادهای علمی جمهوری اسلامی ایران در اولویت­ های منتخب علم و فناوری طاهری، پروین 500
ترسیم نقشه علم دانشگاه تبریز با بررسی تولیدات علمی بین­المللی این دانشگاه بین سال های 2000 تا 2012 سکوتی بخشایش، اکرم 778
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ی‍ون‍ده‍ای‌ م‍ی‍ان‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ج‍ای‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ ک‍ش‍وره‍ا م‍ددی‌، زه‍را 885
زمینه یابی ایجاد واحدهای علم سنجی در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل SWOT (قوت، ضعف، تهدید و ضعف)، مطالعه موردی: کتابخانه های دانشگاهی شهر مشهد شایان مجد، مجید 641
ش‍ن‍اس‍ی‍ای‍ی‌ و اع‍ت‍ب‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ک‍ش‍ور رض‍ای‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا 986
عوامل مؤثر بر انتصاب مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاههای دولتی تهران و الویت بندی آن بر اساس فرایند تحلیل شبکه اسماعیلی، سمیرا 1031
ن‍ظام‌ه‍ای‌ رت‍ب‍ه‌ب‍ن‍دی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ رت‍ب‍ه‌ب‍ن‍دی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌ ص‍ف‍ری‌، ف‍اطم‍ه‌ 1153
پیشنهاد نحوه ارزیابی علم و فناوری در حوزه اقتصاد اسپرایین، فرشته 566

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©