دانشگاه شاهد

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تحلیل شایستگی های علمی ایران بر اساس بروندادهای بین المللی قره بقلو، وحید 1066
تحلیل میزان تأثیرگذاری عوامل اقتصادی و فرهنگی بر توسعه علمی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی رفیعی خشنود، محدثه 1360
تحلیل وضعیت بروندادهای علمی جمهوری اسلامی ایران در اولویت­ های منتخب علم و فناوری طاهری، پروین 515
ترسیم نقشه علم دانشگاه تبریز با بررسی تولیدات علمی بین­المللی این دانشگاه بین سال های 2000 تا 2012 سکوتی بخشایش، اکرم 803
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ی‍ون‍ده‍ای‌ م‍ی‍ان‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ج‍ای‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ ک‍ش‍وره‍ا م‍ددی‌، زه‍را 916
زمینه یابی ایجاد واحدهای علم سنجی در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل SWOT (قوت، ضعف، تهدید و ضعف)، مطالعه موردی: کتابخانه های دانشگاهی شهر مشهد شایان مجد، مجید 662
ش‍ن‍اس‍ی‍ای‍ی‌ و اع‍ت‍ب‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ک‍ش‍ور رض‍ای‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا 1005
عوامل مؤثر بر انتصاب مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاههای دولتی تهران و الویت بندی آن بر اساس فرایند تحلیل شبکه اسماعیلی، سمیرا 1136
ن‍ظام‌ه‍ای‌ رت‍ب‍ه‌ب‍ن‍دی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ رت‍ب‍ه‌ب‍ن‍دی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌ ص‍ف‍ری‌، ف‍اطم‍ه‌ 1183
پیشنهاد نحوه ارزیابی علم و فناوری در حوزه اقتصاد اسپرایین، فرشته 584

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©