دانشگاه علامه طباطبايي

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ارائ‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍رک‍زی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌ و م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از آن‍ه‍ا ت‍وس‍ط دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی گ‍ودرزی‌، ش‍راره‌ 1427
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ زی‍رس‍اخ‍ت‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍انه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ه‍ای‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی رض‍ائ‍ی‌، ف‍اطم‍ه 1749
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ " اس‍ت‍ان‍دارد ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍رای‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ " م‍ص اص‍غ‍رن‍ی‍ا، ف‍اطم‍ه 1797
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ م‍اخ‍ذ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‌ آم‍وخ‍ت‍گ‍ان‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۰- ۱۳۸۷. م‍وح‍دپ‍ور، ال‍ه‍ام‌ 1568
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اس‍ت‍ن‍اده‍ای‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ دک‍ت‍ری‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌ 1946
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ م‍ق‍الات‌ دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌ اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌ 1183
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ی‍ون‍د وب‌ س‍ای‍ت‍ه‍ای‌ م‍وس‍س‍ات‌ ع‍ل‍وم‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ق‍ی‍اس‍ه‍ای‌ وب‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍رای‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌ ک‍ش‍ور راث‍ی‌، م‍ری‍م‌ 1427
ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ طراح‍ی‌ درگ‍اه‌ دان‍ش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌: طرح‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ زی‍رم‍ج‍م‍وع‍ه‌ وزارت‌ ارت‍ب‍اطات‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ در س‍طح‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ن‍وری‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ 1241
ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ ک‍ارب‍ران‌ از ک‍ارای‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ اه‍ل‌ ال‍ب‍یت علیهم السلام اص‍ف‍ه‍ان‌. اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ب‍ت‍ول‌ 1692
س‍ن‍ج‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ل‍ی‍ب‌ ک‍وآل‌ امیدی فر، سیروس 2399

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©