دانشگاه شيراز

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسی تطبیقی میزان استفاده پژوهشگران كشورهای خاورمیانه از شبکه های اجتماعی علمی پیوسته نیازمند‏، محمدرضا 496
بررسی روزآمدی ارجاعات تولیدات علمی ایران و مقایسه آن با کشورهای عربستان، مصر و ترکیه: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی نمایه شده در نمایه استنادی گسترش یافته علوم در بازه زمانی 2008 – 2011 خلیفه، نجمه 582
بررسی مسایل کاربران راه دور پایگاه های روی خط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اسماعیل پور, مرضیه 1282
ب‍ررس‍ی‌ ات‍وم‍اس‍ی‍ون‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍رک‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ود و گ‍س‍ت‍رش‌ آن‌ ش‍ک‍ری‌، م‍رص‍ع‌ 534
ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر دی‍س‍ک‍ه‍ای‌ ف‍ش‍رده‌ ن‍وری‌ وش‍ب‍ک‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در م‍ی‍ان‌ اع‍ض‍ا ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز و ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ت‍وده‌، ه‍اج‍ر 527
ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ م‍اخ‍ذ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د آم‍وزش‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ و ش‍ی‍راز ب‍ی‍ن‌ س‍ال‌ه‍ای‌ ۱۳۷۱ ت‍ا۱۳۷۹ م‍رادی‌، ب‍ه‍زاد 497
ب‍ررس‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ م‍واد وب‍ی‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ آن‍ه‍ا در م‍واج‍ه‍ه‌ ب‍ا چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ م‍رب‍وطه‌ رش‍ی‍دی‌، ک‍ی‍ان‍وش‌ 520
ب‍ررس‍ی‌ ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ رای‍ان‍ه‌ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ش‍ی‍راز و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ از ن‍ظر ض‍رای‍ب‌ ج‍ام‍ع‍ی‍ت‌ و م‍ان ش‍وره‌ زاری‌، ع‍ل‍ی‌ 529
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ وب‌ س‍ن‍ج‍ی‌ وم‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ع‍ن‍اص‍ر ف‍راداده‌ ای‌ داب‍ل‍ی‍ن‌ ک‍ور در م‍ج‍لات‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ آزاد رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ رج‍ب‍ع‍ل‍ی‌ ب‍گ‍ل‍و، رض‍ا 533
ب‍ررس‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ازپ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ش‍ی‍راز درب‍اغ‌ع‍ن‍ب‍ران‌، ج‍ع‍ف‍ر 541

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©