دانشگاه شيراز

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
كتابخانه‌هاي دبيرستاني استان خوزستان: بررسي وضع موجود در سال تحصيلي 1374-75 دیلمانی, احمد رضا 552
كندوكاو مسائل ريخت‌شناسي زبان فارسي در بازيابي اطلاعات از جست‌وجوگرهاي وب عبدالهي نورعلي, محمد صادق 987
مطالعه مهارت های جست و جوی پیوسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز و عوامل موثر بر آن رحیمی, فروغ 1143
مقايسه هشت ابرموتور جستجوي واقعي اينترنت در پاسخگوئي به سئوالات اختصاصي رشته كتابداري و اطلاع رساني رضوانی گیل کلایی, شهلا 1107
م‍طال‍ع‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ع‍ن‍اص‍ر اب‍ر داده‌ای‌ دوب‍ل‍ی‍ن‌ ک‍ور در وب‌ س‍ای‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ س‍ع‍ادت‌ ع‍ل‍ی‍ج‍ان‍ی‌، س‍ی‍د ع‍ل‍ی‍رض‍ا 794
م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ وارزی‍اب‍ی‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ لات‍ی‍ن‌ ب‍رای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ وم‍وس‍س‍ات‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دول‍ت‍ی‌ ح‍م‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ 507
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ده‌ م‍وت‍ور ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در پ‍اس‍خ‍ده‍ی‌ ب‍ه‌ س‍والات‌ م‍رج‍ع‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ طی‍ب‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌ 568
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دی‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ س‍ال‌ چ‍ه‍ارم‌ و دان‍ش‌ آم‍وخ‍ت‍گ‍ان‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز در ب‍اب‌ اه‍م‍ی‍ت‌ و ف‍ای‍ده‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ اج‍را ش‍ده‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۷۸-۸۲ ش‍ه‍ون‍د، ف‍ره‍اد 501
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ارس‍ل‍س‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ راه‍ن‍م‍اه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ The Open Directory(TOD),Yahoo و Looksmart ب‍اطرح‌ رده‌ ب‍ن‍دی‌ ده‍ده‍ی‌ دی‍وی‍ی‌ در ۱۰م‍وض‍وع‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ی‌ ت‍اج‍ر، پ‍گ‍اه‌ 530
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍وت‍ور ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در پ‍اس‍خ‍گ‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ س‍والات‌ م‍رج‍ع‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ج‍ان‍ی‌، رح‍ی‍م‌ 574

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©