دانشگاه شيراز

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
كتابخانه‌هاي دبيرستاني استان خوزستان: بررسي وضع موجود در سال تحصيلي 1374-75 دیلمانی, احمد رضا 546
كندوكاو مسائل ريخت‌شناسي زبان فارسي در بازيابي اطلاعات از جست‌وجوگرهاي وب عبدالهي نورعلي, محمد صادق 981
مطالعه مهارت های جست و جوی پیوسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز و عوامل موثر بر آن رحیمی, فروغ 1138
مقايسه هشت ابرموتور جستجوي واقعي اينترنت در پاسخگوئي به سئوالات اختصاصي رشته كتابداري و اطلاع رساني رضوانی گیل کلایی, شهلا 1095
م‍طال‍ع‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ع‍ن‍اص‍ر اب‍ر داده‌ای‌ دوب‍ل‍ی‍ن‌ ک‍ور در وب‌ س‍ای‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ س‍ع‍ادت‌ ع‍ل‍ی‍ج‍ان‍ی‌، س‍ی‍د ع‍ل‍ی‍رض‍ا 788
م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ وارزی‍اب‍ی‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ لات‍ی‍ن‌ ب‍رای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ وم‍وس‍س‍ات‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دول‍ت‍ی‌ ح‍م‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ 493
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ده‌ م‍وت‍ور ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در پ‍اس‍خ‍ده‍ی‌ ب‍ه‌ س‍والات‌ م‍رج‍ع‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ طی‍ب‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌ 560
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دی‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ س‍ال‌ چ‍ه‍ارم‌ و دان‍ش‌ آم‍وخ‍ت‍گ‍ان‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز در ب‍اب‌ اه‍م‍ی‍ت‌ و ف‍ای‍ده‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ اج‍را ش‍ده‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۷۸-۸۲ ش‍ه‍ون‍د، ف‍ره‍اد 494
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ارس‍ل‍س‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ راه‍ن‍م‍اه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ The Open Directory(TOD),Yahoo و Looksmart ب‍اطرح‌ رده‌ ب‍ن‍دی‌ ده‍ده‍ی‌ دی‍وی‍ی‌ در ۱۰م‍وض‍وع‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ی‌ ت‍اج‍ر، پ‍گ‍اه‌ 522
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍وت‍ور ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در پ‍اس‍خ‍گ‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ س‍والات‌ م‍رج‍ع‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ج‍ان‍ی‌، رح‍ی‍م‌ 568

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©