مقالات برگرفته از پایان نامه

No cover نظر سنجي از كتابداران متخصص پيرامون شيوه هاي سازماندهي اطلاعات در وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي، گزارشي از مرحله دوم يك طرح پژوهشي
Hits: 427
User rating: / 

Comments (0)

No cover نظريه برچسب گذاري و برچسب هاي موضوعي در سازماندهي اطلاعات: نگاهي تطبيقي از زاويه ارتباطات متقاعدگرانه
Hits: 646
User rating: / 1

Comments (0)

No cover نظريه عمومي نظامها در كتابداري و اطلاع رساني
Hits: 500
User rating: / 1

Comments (0)

No cover نظريه هرمنوتيكي- اگزيستانسيال رافائل كاپرو درباره اطلاعات
Hits: 1368
User rating: / 

Comments (0)

No cover نقش و جايگاه آرشيو ديداري و شنيداري صدا و سيماي مركز نوشهر در پشتيباني از فرايند توليد برنامه هاي رايويي-تلويزيوني اين مركز
Hits: 432
User rating: / 

Comments (0)

No cover نمايش كتابشناختي اپك هاي مبتني بر وب تحليل چندمتغيرة مورد استفاده در فهرست هاي آمريكاي لاتين
Hits: 497
User rating: / 

Comments (0)

No cover نيم‌رخ و وضعيت نسبي 14 كتابخانه درون‌شهري آستان قدس رضوي با استفاده از شيوه استانداردسازي دياني
Hits: 439
User rating: / 1

Comments (0)

No cover نگاهي به دستبرد علمي و راه كارهاي پيشگيري و پيگيري آن
Hits: 950
User rating: / 

Comments (0)

No cover پياده‌سازي پايگاه نشريات الكترونيكي متن كامل فارسي در كتابخانة منطقه‌اي علوم و تكنولوژي
Hits: 483
User rating: / 1

Comments (0)

No cover پيش شرط هاي توصيه و تبليغ كلامي در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني:طراحي الگوي تبليغ كلامي مراجعان كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي
Hits: 607
User rating: / 

Comments (0)

No cover پيوند سازماندهي اطلاعات با منطق كاربران پژوهشي پيرامون ميزان تطابق سازماندهي اطلاعات وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي ايران با منطق كاربران به منظور ارائه الگوي مناسب
Hits: 440
User rating: / 

Comments (0)

No cover پژوهشي پيرامون تدوين برنامه راهبردي براي توسعه و تحول در خدمات كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد
Hits: 586
User rating: / 

Comments (0)

No cover پیوند سازماندهی اطلاعات با منطق كاربران پژوهشی پیرامون میزان تطابق سازماندهی اطلاعات وب سایت كتابخانه های دانشگاهی ایران با منطق كاربران به منظور ارائه الگوی مناسب
Hits: 496
User rating: / 

Comments (0)

No cover گستره ملي آموزش عالي در پرتو فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي
Hits: 560
User rating: / 1

Comments (0)

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©