مقالات برگرفته از پایان نامه

No cover نظر سنجي از كتابداران متخصص پيرامون شيوه هاي سازماندهي اطلاعات در وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي، گزارشي از مرحله دوم يك طرح پژوهشي
Hits: 426
User rating: / 

Comments (0)

No cover نظريه برچسب گذاري و برچسب هاي موضوعي در سازماندهي اطلاعات: نگاهي تطبيقي از زاويه ارتباطات متقاعدگرانه
Hits: 641
User rating: / 1

Comments (0)

No cover نظريه عمومي نظامها در كتابداري و اطلاع رساني
Hits: 490
User rating: / 1

Comments (0)

No cover نظريه هرمنوتيكي- اگزيستانسيال رافائل كاپرو درباره اطلاعات
Hits: 1361
User rating: / 

Comments (0)

No cover نقش و جايگاه آرشيو ديداري و شنيداري صدا و سيماي مركز نوشهر در پشتيباني از فرايند توليد برنامه هاي رايويي-تلويزيوني اين مركز
Hits: 427
User rating: / 

Comments (0)

No cover نمايش كتابشناختي اپك هاي مبتني بر وب تحليل چندمتغيرة مورد استفاده در فهرست هاي آمريكاي لاتين
Hits: 497
User rating: / 

Comments (0)

No cover نيم‌رخ و وضعيت نسبي 14 كتابخانه درون‌شهري آستان قدس رضوي با استفاده از شيوه استانداردسازي دياني
Hits: 438
User rating: / 1

Comments (0)

No cover نگاهي به دستبرد علمي و راه كارهاي پيشگيري و پيگيري آن
Hits: 935
User rating: / 

Comments (0)

No cover پياده‌سازي پايگاه نشريات الكترونيكي متن كامل فارسي در كتابخانة منطقه‌اي علوم و تكنولوژي
Hits: 483
User rating: / 1

Comments (0)

No cover پيش شرط هاي توصيه و تبليغ كلامي در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني:طراحي الگوي تبليغ كلامي مراجعان كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي
Hits: 602
User rating: / 

Comments (0)

No cover پيوند سازماندهي اطلاعات با منطق كاربران پژوهشي پيرامون ميزان تطابق سازماندهي اطلاعات وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي ايران با منطق كاربران به منظور ارائه الگوي مناسب
Hits: 439
User rating: / 

Comments (0)

No cover پژوهشي پيرامون تدوين برنامه راهبردي براي توسعه و تحول در خدمات كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد
Hits: 579
User rating: / 

Comments (0)

No cover پیوند سازماندهی اطلاعات با منطق كاربران پژوهشی پیرامون میزان تطابق سازماندهی اطلاعات وب سایت كتابخانه های دانشگاهی ایران با منطق كاربران به منظور ارائه الگوی مناسب
Hits: 495
User rating: / 

Comments (0)

No cover گستره ملي آموزش عالي در پرتو فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي
Hits: 555
User rating: / 1

Comments (0)

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©